Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zygodowicach, poprzez budowę chodnika oraz odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych

www: www.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 425184,52zł. /267.846 zł

Roboty polegały na: ułożeniu w istniejącym rowie kanału drenażowo-odwadniajacego: 315 dł.
109,1 m, 400 dł. 298,3 m, przebudowie istniejących 7 zjazdów, 12 włączeń dróg i wykonaniu 713,55 mb chodnika- o szer. 1,73 m z krawężnikiem przyulicznym a także 17 studniami rewizyjnymi,
23 studniami ściekowymi i 1 połączeniowej  oraz korytek typu ACO 63,6 mb,  ścieków typu mulda
o dł. 90,0 mb, korytek typu górskiego o dł. 242,0 mb i krat 80,4 m2,  a także przykanalików200 dł. 13,0 mb, oraz uzupełnieniu znaków na 3,8 km szlaków turystycznych i 4 tablic

Rok: 2012