Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

„Budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul.Parkowej i Wałowej w Zatorze”

www: www.zator.pl
  • Wnioskodawca: GMINA ZATOR Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
  • Kwota całkowita/dofinansowania: koszty całkowite operacji 117.120,00zł / kwota dofinansowania 72.000,00zł

Wniosek o dofinansowanie zadania  złożono 28.04.2010 roku, umowa o dofinansowanie została zawarta 14.07.2011 roku, czyli po zakończeniu realizacji zadania przez Gminę Zator. W wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego, które zostało zakończone podpisaniem  umowy  DI -342/7/2010 w dniu 16.06.2010 roku  obniżyły się zakładane koszty operacji, w związku z  czym wystąpiono o zawarcie aneksu do  umowy o dofinansowanie. Aneks do umowy o dofinansowanie  został  podpisany w dniu 14.07.2011 roku.

Reasumując , budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Parkowej i Wałowej  została zrealizowana przez Gminę Zator w 2010 roku. Dofinansowanie otrzymano natomiast  w roku 2011.