Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Rozwój infrastruktury publicznej w centrum Tomic, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej.

www: www.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 292378,27zł. /180 288,85 zł

Przewidywane roboty polegały na ułożeniu w istniejącym rowie kanału drenażowo-odwadniającego, przebudowie istniejących zjazdów i wykonaniu chodnika z krawężnikiem przyulicznym.

Rok realizacji: 2012