Mapa projektów realizowanych w ramach wdrażania LSR obszaru "Dolina Karpia"

Rozwój infrastruktury publicznej w centrum Witanowic, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej

www: www.tomice.pl
  • Wnioskodawca: Gmina Tomice
  • Kwota całkowita/dofinansowania: 371 617,88zł/228 453,00 zł

Przedmiot inwestycji:

- budowa chodnika o szerokości 1,5 mb na odcinku 668 mb oraz
o szerokości 2 mb na odcinku 123 mb,

- budowa i przebudowa  urządzeń odwodnienia powierzchniowego
- remont istniejącego rurociągu polegającego na wymianie uszkodzonych, załamanych lub pękniętych elementów przepływ.

- remont zjazdów indywidualnych do gospodarstw oraz do pól polegających na wymianie istniejących uszkodzonych przepustów i odtworzeniu nawierzchni przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym i przy zachowaniu parametrów technicznych i użytkowych. Rok realizacji: 2010